Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng ngày: 21-11-2022 | Lượt xem: 2103
Sáng ngày 21/11/2022, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Thu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ cho biết: Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ là chi bộ ghép giữa Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng ủy, là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng cục KTTV. Hiện tại, Chi bộ có 10 đảng viên (đảng viên chính thức: 10; đảng viên dự bị: 0; đảng viên nữ 06 đồng chí; trình độ chuyên môn: GS. Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ: 04, Đại học: 05; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 05, Cử nhân 01, Trung cấp 01, sơ cấp 03).

Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng cục KTTV, Chi ủy Chi bộ đã cùng với toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra, đồng thời luôn phối hợp có hiệu quả với chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ công chức, viên chức, đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Vụ Tổ chức cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Đại hội

Đảm bảo công tác xây dựng bộ máy và biên chế

Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Tổng cục KTTV trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Chính phủ phê duyệt; xây dựng, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV; Đề án tiếp nhận Trung tâm Hải văn về trực thuộc Tổng cục KTTV; xây dựng bản mô tả vị trí việc làm công chức chuyên ngành KTTV; kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021, 2022 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng Đề án bố trí biên chế công chức cho Tổng cục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ. Triển khai xây dựng báo cáo Bộ: kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW…

Trình Tổng cục trưởng quyết định giao biên chế công chức năm 2020, 2021, 2022 đối với các tổ chức hành chính trực thuộc Tổng cục và giao số lượng người làm việc năm 2020, 2021 cho Đài Khí tượng Cao không theo chỉ tiêu biên chế được Bộ giao; trình Bộ phê duyệt danh sách và triển khai thực hiện tinh giản biên chế năm 2020, 2021 đối với 33 viên chức; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, 2021 đối với 13 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (năm 2020 10 đơn vị, 2021 03 đơn vị). Trình Tổng cục trưởng ban hành Quyết định kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục KTTV; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nghiệm vụ "Lập quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"; thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí KTTV; thành lập Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Tổng cục KTTV và ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Tổng cục KTTV…

Đồng chí Đỗ Thị Thu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ báo cáo tại Đại hội

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Chi bộ đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, trình Tổng cục trưởng ban hành để triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KTTV 03 năm 2021 - 2023; kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025; tổng kết thực hiện Đề án 165 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài; xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Tổng cục KTTV giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030….

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã trình Lãnh đạo Tổng cục cử: 09 cán bộ tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong và ngoài ngành. Về đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước: trình Lãnh đạo Tổng cục cử 1.729 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng (6 tháng cuối năm 2020: 97 lượt cán bộ, năm 2021: 890 lượt cán bộ, 9 tháng đầu năm 2022: 742 lượt cán bộ). Về đào tạo, bồi dưỡng dài hạn trong nước: trình Lãnh đạo Tổng cục cử 29 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng (6 tháng cuối năm 2020: 03 lượt cán bộ, năm 2021: 09 lượt cán bộ, 9 tháng đầu năm 2022: 17 lượt cán bộ). Về đào tạo, bồi dưỡng dài hạn nước ngoài: cử 04 cán bộ đi học tiến sĩ; 02 cán bộ đi học thạc sĩ; gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ cho 05 viên chức. Về đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nước ngoài: cử 52 lượt cán bộ tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ mới do các nước, các tổ chức quốc tế tổ chức.

Văn phòng Đảng ủy phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn

Văn phòng Đảng ủy đã tham mưu cho Đảng ủy triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động, cụ thể hoá bằng kế hoạch để tổ chức thực hiện, trọng tâm là xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương khóa XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bổ sung kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư và UBKT Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 07 tổ chức đảng trực thuộc; giao phụ trách 02 tổ chức đảng; tham mưu cho chủ trương thôi giữ chức Bí thư và thôi tham gia Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 01 tổ chức đảng. Tham mưu công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tham mưu xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm: tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục; quy chế hoạt động của Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh, bổ sung theo các văn bản mới của Trung ương và chương trình công tác năm 2019, 2020, 2021, 2022 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ quan tâm, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ quan điểm, lập trường của người cán bộ, đảng viên; luôn nói và làm theo Nghị quyết của Đảng, đấu tranh phê và tự phê thẳng thắn, luôn giữ mối quan hệ, đoàn kết, thống nhất trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác…

Trong nhiệm kỳ qua, 100% đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia đầy đủ các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn bản của cấp trên. Qua các đợt học tập Nghị quyết, cán bộ đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu tích cực tham gia phong trào thi đua trong đơn vị tạo nên hiệu quả tích cực đối với công tác chuyên môn ở từng lĩnh vực.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được Chi bộ chú trọng, triển khai và thực hiện thường xuyên đến từng đảng viên trong chi bộ. Hàng năm, Chi bộ đã bám sát và thực hiện triệt để kế hoạch chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục.

Căn cứ vào phương hướng, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sau: Lãnh đạo chính quyền hoàn thành 100% kế hoạch được Tổng cục KTTV giao trong giai đoạn 2020-2025 và chương trình công tác hàng năm. 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.100% đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Chi bộ đạt tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ giới thiệu và kết nạp được 01 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022. Ông đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết, trí tuệ, tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Xây dựng đề án về đào tạo cán bộ trong bối cảnh hiện đại hóa ngành KTTV, chỉ đạo quyết liệt mạnh mẽ trong công tác đào tạo cán bộ, xây dựng vị trí việc làm; Xây dựng kế hoạch, phương án, các chuyên đề về việc phân công, phân cấp trách nhiệm tại Đài KTTV khu vực và Đài KTTV tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kiểm tra theo các chuyên đề; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền KTTV, nâng cao giá trị hình ảnh người cán bộ KTTV; Nâng cao vai trò của cấp ủy, vai trò của đảng viên để đảng viên đóng góp nhiều ý kiến, trí tuệ, kinh nghiệm trong công tác tham mưu, đề xuất để hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục KTTV.  

Đồng chí Trần Hồng Thái cũng đề nghị, các đồng chí đảng viên của Chi bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia chi ủy khóa mới.

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí trong Ban Chấp hành Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Thị Thu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ban Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025 chụp ảnh với các đại biểu

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: