Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Đăng ngày: 10-03-2022 | Lượt xem: 1373
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Để quy định chi tiết thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT); đồng thời Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành Luật BVMT về ứng phó với biến đổi khí hậu và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT.
Nhằm triển khai nhanh chóng, kịp thời, thống nhất, hiệu quả Luật BVMT, Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

/upload/files/2022/420-qd-btnmt-signed.pdf

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: