Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 15-03-2022 | Lượt xem: 1425
Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Về công tác chỉ đạo, điều hành

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) của Tổng cục; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Tổng cục; gắn kết quả thực hiện CCHC trong bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Tổng cục trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2022 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch của Tổng cục về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực KTTV; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của công chức, viên chức.

Về cải cách thể chế

Hoàn thiện và trình Bộ ban hành 01 Thông tư: Thông tư thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo KTTV.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại 05 tỉnh: Hà Giang, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên.

Về cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Bộ đúng quy định; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Về cải cách tổ chức bộ máy

Tập trung hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy của Tổng cục KTTV và dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV.

Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập, nâng cấp, hạ cấp và di chuyển các trạm KTTV.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ng cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo cơ cấu tổ chức mới.

Phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm công chức, viên chức lĩnh vực KTTV theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện các chế độ chính sách, nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục; nâng cao trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ng cán bộ lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường và Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nh ng, tiêu cực.

Về cải cách tài chính công

Phê duyệt theo thẩm quyền và trình Bộ phê duyệt các gói thầu của nhiệm vụ, dự án được giao ngân sách thực hiện năm 2022 (nhiệm vụ “Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Dự án WB8...).

Xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục; làm việc với Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021.

Đôn đốc các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục giải ngân kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai đúng tiến độ ngân sách năm 2022.

Hiện đại hóa hành chính

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật mạng hoạt động thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Tổng cục; hỗ trợ vận hành Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; hệ thống thư điện tử, các hệ thống thông tin dùng chung cho Tổng cục, phục vụ các hội nghị truyền hình trực tuyến của Tổng cục với các đơn vị trực thuộc; đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Tổng cục.

Đảm bảo kỹ thuật và hỗ trợ cho tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng cục vận hành các phần mềm Điều hành tác nghiệp (quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; thư điện tử; quản lý công chức, viên chức của Bộ...); cải tiến phương thức làm việc của công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, quản lý, điều hành.

Tiếp tục thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV nhất là về các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: