QUAN ĐIỂM, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Đăng ngày: 20-08-2019 | Lượt xem: 865
QUAN ĐIỂM, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH - Quá trình xây dựng và những nội dung thay đổi của Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Việc xây dựng dự thảo Quyết định được thực hiện trên cơ sở các quan điểm sau đây: Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Tuân thủ và cụ thể hoá nội dung quy định của Luật phòng, chống thiên tai, Luật khí tượng thủy văn; Kế thừa các quy định hiện hành về dự báo, cảnh báo, báo tin về thiên tai, bao gồm: Điều kiện ban hành, nội dung, tần suất và thời gian ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão; lũ và động đất, sóng thần; xem xét, điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với thực tế. Đồng thời bổ sung những quy định nhằm bao quát toàn bộ các loại thiên tai nêu tại khoản 1, Điều 3 Luật phòng, chống thiên tai; Dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai; phù hợp với trình độ khoa học công nghệ dự báo, cảnh báo thiên tai của Việt Nam.

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 471/QĐ-BTNMT thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính chủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai với sự tham gia của đại diện: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có liên quan: Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Tài nguyên nước; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Quyết định theo trình tự quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Xin ý kiến bằng văn bản các đơn vị dự báo, cảnh báo trong hệ thống quốc gia và các đơn vị chịu trách nhiệm truyền tin thiên tai về đánh giá việc thực hiện, những bất cập và nội dung cần sửa đổi trong quá trình thực hiện Quyết định số 46. Tổ chức họp Tổ chuyên gia về dự báo, cảnh báo thiên tai; xin ý kiến bằng văn bản đối với nhóm truyền tin thiên tai bao gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến thành viên Tổ biên tập, các chuyên gia; xin ý kiến bằng văn bản các đơn vị dự báo KTTV thuộc hệ thống dự báo KTTV quốc gia.

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các thành viên Tổ biên tập, Ban soạn thảo để hoàn thiện Dự thảo. Dự thảo Quyết định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến rộng rãi nhân dân từ ngày 04 tháng 6 năm 2019.  Tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến tham vấn của các đơn vị có liên quan tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi vào ngày 21/6/2019, tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày 25/7/2019 và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ vào ngày 05/8/2019. Gửi dự thảo Quyết định đến các Bộ, ngành, địa phương để xin ý kiến đóng góp. Đến nay đã có 10/11 Bộ, ngành và 39/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thảm định của Bộ Tư pháp và trình Thủ tướng Chính phủ.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: