Sự cần thiết ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Đăng ngày: 23-08-2019 | Lượt xem: 463
Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã trình Bộ TNMT về thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Luật khí tượng thủy văn đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trong đó tại Chương III, điều 20, điều 24, điều 27 của Luật có quy định về việc đánh giá dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn là cần thiết nhằm đảm bảo Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn và để đảm bảo công tác dự báo, cảnh báo hải văn đạt hiệu quả và có chất lượng.

Ngày 19 tháng 12 năm 2016 và ngày 21 tháng 12 năm 2016, Bộ đã ban hành 02 Thông tư: “Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn trong điều kiện bình thường” và “Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm”, trong đó đã quy định rõ việc phải đánh giá chất lượng các bản tin dự báo khí tượng thuỷ văn trong quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn. Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Bộ đã ban hành 02 Thông tư: “Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng” và “Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn”. Tuy nhiên, chưa có văn bản pháp luật nào quy định kỹ thuật cho công tác đánh giá chất lượng cảnh báo, dự báo hải văn.Vì vậy việc ban hành Thông tư này là cần thiết nhằm tạo ra các quy định và tiêu chuẩn để đánh giá tất cả các loại dự báo khí tượng thuỷ văn trong hệ thống khí tượng thuỷ văn quốc gia và các tổ chức cá nhân khác.

Nguyên tắc, quan điểm xây dựng Thông tư

Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật khí tượng thuỷ văn, Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. Bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhu cầu và khả năng triển khai xem xét việc áp dụng các quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn. Dự thảo Thông tư quy định chủ yếu các nội dung về quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn theo quy định của pháp luật về khí tượng thuỷ văn, có thể áp dụng với cả các tổ chức và các cá nhân trong và ngoài hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia. Những nội dung trong Thông tư liên quan tới quy định của pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: