Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm tra, thẩm định về dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Đăng ngày: 15-08-2019 | Lượt xem: 372
Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm tra, thẩm định về dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Dự thảo Thông tư được đưa ra lấy ý kiến thông qua 2 lần họp Tổ soạn thảo, 11 buổi Hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, 1 lần gửi xin ý kiến các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, gửi hồ sơ đề nghị thẩm tra tới Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế, gửi hồ sơ tới Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định, gửi hồ sơ tới Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế để thẩm định, chi tiết như sau: Họp tổ soạn thảo lần 1được tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 2019. Thành phần bao gồm: Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, các thành viên Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ, đại diện các đơn vị có liên quan, thành viên tổ xây dựng dự thảo Thông tư. Họp tổ soạn thảo lần 2 được tổ chức ngày 01 tháng 7 năm 2019. Thành phần bao gồm: Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, các thành viên Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ, đại diện các đơn vị có liên quan, thành viên tổ xây dựng dự thảo Thông tư. Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận được 20 văn bản góp ý của các tổ chức, trong và ngoài Bộ, bao gồm: 02 đơn vị ngoài Bộ là Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi (tiếp thu 03 ý kiến); Bộ Khoa học công nghệ 19 ý kiến (tiếp thu 16 ý kiến). Vụ Khoa học công nghệ và Vụ Pháp chế có 12 ý kiến góp ý và đã được tiếp thu toàn bộ. Các đơn vị trong Bộ đã gửi văn bản góp ý về và đã chỉnh sửa theo những góp ý trên (04 đơn vị trong Bộ là Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học KTTV và BĐKH, Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và 14 ý kiến của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Tổng số có 50 ý kiến đóng góp và trao đổi của 20 đơn vị. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý của các đơn vị Tổ biên soạn đã tiếp thu chỉnh sửa, giải trình các ý kiến và hoàn dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ theo từng nội dung, từng hạng mục. Tổ biên soạn thông tư đã tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình 43 ý kiến và không tiếp thu 7 ý kiến. Các văn bản góp ý của các đơn vị được gửi kèm theo trong hồ sơ trình của Thông tư này. Các đơn vị phổ biến thống nhất với bố cục Dự thảo thông tư, một số nội dung có ý kiến tập trung vào mục giải thích từ ngữ, phân cấp lũ, đánh giá dự báo lũ, thời hạn dự báo lũ.

Dự thảo Thông tư đã được đăng tải lên các Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ để lấy ý kiến và không nhận được ý kiến góp ý nào. Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Tổng cục khí tượng thủy văn đã gửi công văn số 875/TCKTTV-KHQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Vụ Khoa học và Công nghệ về việc Thẩm tra Hồ sơ Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư theo ý kiến thẩm tra của Vụ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 23/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 4148/BTNMT-KHCN gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị thẩm định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ngày 27/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi văn bản số 3056/BKHCN-TĐC về việc thẩm định hồ sơ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ. Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh theo các nội dung góp ý.

Ngày 04 tháng 10 năm 2019, Tổng cục khí tượng thủy văn đã gửi công văn số1351/TCKTTV-KHQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và ngày 11 tháng 10 năm 2019, Tổng cục khí tượng thủy văn đã gửi công văn số1399/TCKTTV-KHQT cho Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Thẩm định Hồ sơ Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ.

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi công văn số 21/PC-TĐ về việc thẩm định dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ.  Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi công văn số 498/KHCN ngày 24/10/2019 của Vụ Khoa học và Công nghệ về việc thẩm định QCVN thuộc lĩnh vực Khí tượng Thủy văn.

Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh theo các nội dung góp ý, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: