Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ IV

Đăng ngày: 09-09-2019 | Lượt xem: 502
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện như sau:

1. Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua trong toàn Tổng cục KTTV kể từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (năm 2015) đến thời điểm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (năm 2020). Tổng kết kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

2. Ghi nhận những thành quả chung của phong trào thi đua trong toàn Tổng cục, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới đại diện cho các đơn vị, các lĩnh vực công tác của Tổng cục KTTV. Qua đó tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua trong công tác, học tập, lao động, góp phần xây dựng, phát triển Tổng cục KTTV và ngành tài nguyên và môi trường cũng như sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

3. Rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới.

4. Thông qua Hội nghị tiếp tục khẳng định được bài học kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đặc biệt là các bài học kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV.

5. Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cần phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; nêu bật được ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; nâng cao tinh thần yêu ngành, yêu nghề của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao vị thế của Tổng cục KTTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV là một đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: