166 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tìm hiểu một số quy định về phòng, chống tham nhũng trong Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 18/10/2021

Những vấn đề cơ bản của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 11/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết đinh số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Ngày đăng: 18/10/2021

Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng: 18/10/2021

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 18/10/2021

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 18/10/2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày đăng: 15/10/2021

Kết quả hiện đại hóa hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả hiện đại hóa hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Những định hướng cải cách hành chính của Tổng cục KTTV trong năm tới

Những định hướng cải cách hành chính của Tổng cục KTTV trong năm tới

Ngày đăng: 05/10/2021

Kết quả cải cách tài chính công 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả cải cách tài chính công 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Kết quả cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Kết quả đạt được trong triển khai cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả đạt được trong triển khai cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng: 05/10/2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng: 05/10/2021

Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025

Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025

Ngày đăng: 05/10/2021

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 05/10/2021

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 15/09/2021

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 15/07/2021

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 18/06/2021