Đài Khí tượng Cao không và Trung tâm Quan trắc KTTV tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày: 22-12-2022 | Lượt xem: 1037
Sáng ngày 22/12/2022, tại Hà Nội, Đài Khí tượng Cao không và Trung tâm Quan trắc KTTV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các Vụ chức năng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Quản lý Mạng lưới KTTV; Quản lý Dự báo KTTV; Văn phòng Tổng cục. Các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia; Ứng dụng công nghệ KTTV; Ban Quản lý các dự án KTTV, các Đài KTTV khu vực; Tạp chí KTTV. Cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Đài KTCK và Trung tâm Quan trắc KTTV cùng tham dự Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Đỗ Huy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và đề ra những định hướng công tác 2023.

Ông cho biết: Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Tổng cục KTTV, hai đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ đối với các đài KTTV khu vực và các đơn vị liên quan duy trì hoạt động tốt toàn bộ mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thuỷ văn, hải văn, môi trường, mạng lưới trạm KTCK (Sau đây gọi tắt là mạng lưới trạm KTTV), đặc biệt mạng lưới trạm KTTV tự động, radar thời tiết trên phạm vi cả nước, đảm bảo quan trắc, đo đạc và thu thập đầy đủ số liệu KTTV. Đối với mạng lưới trạm KTTV truyền thống luôn được duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên, công tác quan trắc, đo đạc và thu thập số liệu luôn tuân thủ đúng Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật, phục vụ tốt cho công tác dự báo KTTV.

Ông Đỗ Huy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo tại Hội nghị

Trung tâm Quan trắc và Đài KTCK luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đặt yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Luôn tích cực, chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục KTTV, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục; quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ và chất lượng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo tốt công tác chỉ đạo hoạt động mạng lưới KTTV; công tác điều tra cơ bản KTCK năm 2022; theo dõi chặt chẽ về diễn biến thời tiết, chỉ đạo các trạm KTTV, radar thời tiết và các trạm KTCK trên toàn mạng lưới chủ động quan trắc và cảnh báo thời tiết nguy hiểm.Đánh giá chung năm 2022 Trung tâm Quan trắc KTTV và Đài KTCK đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên được giao.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Trong năm 2023, Trung tâm Quan trắc và Đài KTCK sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật, quản lý mạng lưới, kiểm soát số liệu, nhận xét, đánh giá chất lượng quan trắc, thu thập số liệu cho các hạng mục quan trắc trên toàn mạng lưới KTTV theo đúng quy định; Thực hiện tốt công tác kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV, công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đặt hàng; Thực hiện nhiệm vụ phân tích mẫu môi trường của mạng lưới trạm đúng quy định; Thực hiện nhiệm vụ kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ KTTV đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu máy thiết bị của mạng lưới trạm KTTV trên toàn quốc.

Về công tác phục vụ dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai: Quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 296/NQ-ĐU của Đảng ủy Tổng cục KTTV về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai các hoạt động trong đề án hiện đại hóa, chương trình 4.0 trong hoạt động phát triển mạng lưới trạm KTTV quốc gia theo định hướng của Lãnh đạo Tổng cục KTTV; Triển khai hoạt nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, quản lý mạng lưới, kiểm soát số liệu, nhận xét, đánh giá chất lượng quan trắc, thu thập số liệu cho các hạng mục quan trắc trên toàn mạng lưới KTTV theo đúng quy định; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Đài KTTV khu vực trong việc cập nhật số liệu  trên hệ thống CDH, từng bước kiểm soát, đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống trạm tự động được hiệu quả hơn trong hoạt động nghiệp vụ; Thực hiện nhiệm vụ phân tích mẫu môi trường và nhiệm vụ kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ KTTV đúng quy định; Tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra cơ bản, góp phần phục vụ tốt công tác dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng dự báo định lượng mưa; tăng cường chất lượng thông tin phục vụ đồng hóa số liệu; nghiên cứu phát triển các công cụ, phần mềm quản lý, khai thác thông tin KTTV phục vụ dự báo; Tham gia thảo luận dự báo thời tiết hàng ngày do Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tổ chức; tiếp tục nghiên cứu cải tiến tăng cường độ chính xác thông tin phân tích dự báo mưa định lượng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai KTTV.

Ông Nguyễn Vinh Thư, Đài Khí tượng Cao không kiêm Phụ trách Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo tại Hội nghị

Về công tác tổ chức cán bộ: Bám sát và phối hợp với Vụ TCCB của Tổng cục KTTV thực hiện các nhiệm vụ triển khai xây dựng, hoàn thiện Đề án sáp nhập Đài KTCK và Trung tâm Quan trắc KTTV; xây dựng dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sau khi có Quyết định chức năng, nhiệm vụ mới của các đơn vị; bám sát các chủ trương chỉ đạo của Tổng cục KTTV và Bộ TNMT trong công tác tổ chức cán bộ; Bố trí phù hợp cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo trình độ và chức danh chuyên môn vị trí việc làm.

Về công tác đảm bảo máy- thiết bị KTTV, thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, kiểm chuẩn, bảo dưỡng thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật, sửa chữa đột xuất máy thiết bị trên toàn mạng lưới, sẵn sàng tăng cường cán bộ phối hợp với mạng lưới trạm khi có yêu cầu và kiểm tra phòng chống lụt bão đối với các trạm KTTV.

Về công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế: Tiếp tục thực hiện các đề tài đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định; Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế được Tổng cục phân công để nâng cao năng lực cán bộ và tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế trong trao trao đổi và tiếp nhận chuyển giao hệ thống, công cụ kiểm tra, kiểm soát chất lượng số liệu, phục vụ dự báo KTTV.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Tiếp tục thực hiện xây dựng hệ thống các văn bản QPPL được phân công trong năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn kỹ thuật và tập huấn các hệ thống TCVN, QCVN về quan trắc KTTV.

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023, các cá nhân của đài KTCK và Trung tâm Quan trắc KTTV, đại diện các Vụ chức năng, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực ĐBBB, các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV đã có những ý kiến tham luận đóng góp, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông La Đức Dũng chúc mừng Trung tâm Quan trắc và Đài KTCK dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành tốt tiến độ 100% chương trình công tác năm 2022. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 2 đơn vị đã thành công rất lớn trong việc xây dựng Thông tư, quy đinh hết sức quan trọng, đặc biệt Thông tư số 36 đã được Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho rằng đó là Thông tư mẫu mực của Bộ để làm cho các lĩnh vực khác. Trước đây Thông tư xây dựng định mức Quan trắc theo hạng, trạm nhưng có nhiều bất cập: mất cân bằng giữa các trạm, giữa tính toán các chi phí nhưng Thông tư 36 đã giải quyết các vấn đề đó bằng cách xây dựng định mức để tính toán từng yếu tố quan trắc cho mỗi lần quan trắc, giải quyết các vấn đề vướng mắc. Thông tư rất quan trọng nữa đó là Thông tư quy định về Quy chuẩn quan trắc KTTV đã được ban hành.

Về công tác phục vụ dự báo, cảnh báo, các đơn vị đã chủ động theo dõi nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết và cung cấp kịp thời, chính xác để phục vụ công tác dự báo trong thời gian vừa qua, thành công của dự báo là có sự đóng góp rất lớn của Trung tâm Quan trắc và Đài KTCK. Một điểm mới nữa của năm nay, hai đơn vị đã rất chủ động kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm khá tốt, đã nâng cao đáng kể chất lượng số liệu quan trắc đặc biệt nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật quan trắc của mỗi trạm. Hai đơn vị cũng đã phối hợp tốt với các Đài khu vực và các đơn vị liên quan như Trung tâm Thông tin và Dữ liệu, đưa dữ liệu KTTV quan trắc được lên hệ thống CDH và duy trì hệ thống đảm bảo ổn định là bước đột phá của ngành KTTV về hệ thống tự động hoá. Ngoài ra công tác kiểm định hiệu chuẩn, phân tích môi trường, công tác hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ đảm bảo nhu cầu và đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra .

Tuy nhiên bên cạnh các mặt tích cực đã đạt được, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng cũng chỉ ra những mặt hạn chế. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng yêu cầu 2 đơn vị lưu ý các vấn đề sau: Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đầu năm tới hai đơn vị sẽ sát nhập làm một, đặc biệt quan tâm đến công tác điều động, bộ nhiệm để cho bộ máy được hiệu quả. Cần tập trung cao độ, hoàn thiện hệ thống CDH, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tiếp túc quan tâm chỉ đạo. Đồng thời, Ông cũng đề nghị thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát,  đánh giá các số liệu quan trắc phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng, Giám đốc Đài Khí trượng Cao không kiêm phụ trách Trung tâm Quan trắc KTTV ông Nguyễn Vinh Thư khẳng định sẽ cùng đơn vị cụ thể hóa thành các hành động cụ thể để triển khai công tác trong năm 2023 và những năm tiếp theo, nhằm đạt tới yêu cầu chất lượng, hiệu quả, khắc phục tồn tại hạn chế, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: