Trung tâm Ứng dụng Công nghệ khí tượng thuỷ văn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dịch vụ trong năm 2023

Đăng ngày: 22-12-2022 | Lượt xem: 1008
Nhằm đánh giá kết quả những nội dung công tác đã làm được trong năm 2022, những tồn tại, khó khăn, giải pháp và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Sáng ngày 22/12/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thuỷ văn (KTTV) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV ông Lê Hồng Phong; các Vụ chức năng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Quản lý Mạng lưới KTTV; Quản lý Dự báo KTTV; Văn phòng Tổng cục. Các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia; Thông tin và Dữ liệu KTTV; Tạp chí KTTV. Cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV cùng dự Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV ông Lê Hồng Phong chỉ đạo tại Hội nghị

Tại cuộc họp, ông Ngô Tiền Giang, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Báo cáo nêu rõ các mặt công tác trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, cũng như biến động về nhân sự nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục KTTV và sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị trong và ngoài Tổng cục, Lãnh đạo và tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV đã cố gắng, nỗ lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tìm kiếm khách hàng, triển khai ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ KTTV, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyền Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, ông Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hoạt động dịch vụ KTTV

Năm 2022, đơn vị ký kết, tổ chức triển khai các hợp đồng dịch vụ KTTV, cụ thể:

Cung cấp dịch vụ KTTV cho một số khách hàng thuộc các lĩnh vực trọng tâm như: Dịch vụ cung cấp nội dung dự báo thời tiết và thời tiết nông vụ cho nhà mạng Viettel; Cung cấp số liệu khí tượng thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa công trình thủy điện Tuyên Quang; Dịch vụ dự báo, cảnh báo KTTV cho Công ty Honda;

Tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ phần mềm cảnh báo thời tiết nguy hiểm và hỗ trợ điều hành giai đoạn 03/2019-02/2022;

Hợp đồng dịch vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng hàng không;

Dịch vụ tính toán, chỉnh lý, biên tập, phân tích, đánh giá, tổng hợp dữ liệu nhằm mục đích hiệu chỉnh mô hình dự báo thời tiết khu vực Đông Á;

Ngoài ra, phát triển cung cấp dịch vụ KTTV cho một số ngành và địa phương như: Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Tiềng Giang.

Đơn vị đã từng bước xác định được phương hướng, kế hoạch, lộ trình phát triển đơn vị trong thời gian tới theo hướng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục KTTV nhằm tận dụng, phát huy nguồn lực hiện có để phát triển hoạt động dịch vụ trong toàn ngành KTTV. Trung tâm đã xây dựng mô hình đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới, trong đó: xác định rõ tầm nhìn và nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoạt động ưu tiên, cũng như xác định nền tảng và nguồn lực để triển khai thực hiện. Đơn vị tham gia đầy đủ các phong trào đoàn thể do Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Cùng tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo Tổng kết, đại diện Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tạp chí KTTV, Trung tâm Thông tin Dữ liệu KTTV đã có những ý kiến tham luận đóng góp, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo.

Chúc mừng những kết quả mà Trung tâm Ứng dụng Công nghệ KTTV đã đạt được trong năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng, ông Lê Hồng Phong đánh giá cao các mặt công tác Trung tâm đã thực hiện đảm bảo theo yêu cầu: công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, quản lý cán bộ viên chức, thực hiện các chế độ chính sách, công tác kế hoạch tài chính, đặc biệt năm 2022, doanh thu hoạt động dịch vụ của Trung tâm UDCN có xu hướng tăng lên, qua đó thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm. oH

Năm 2023, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Trung tâm cần phải tiếp tục khắc phục những tồn tại, giải quyết các khó khăn và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, công tác quản lý điều hành, cải cách lề lối làm việc; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của bộ phận tham mưu, đặc biệt là các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung tâm.

Thứ hai, Cần rà soát và thực hiện nghiêm túc tất cả các quy định về quản lý, quy chế quản lý hiện hành có liên quan đến các mặt hoạt động của Trung tâm. Những văn bản, quy định trong phạm vi thẩm quyền của Trung tâm không phù hợp cần sửa đổi hoặc xây dựng ban hành mới, nếu vượt quá thẩm quyền của Trung tâm cần có văn bản kiến nghị, đề xuất Tổng cục sửa đổi kịp thời.

Thứ ba, Về công tác tổ chức cán bộ, cần thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm trong bối cảnh mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động đặc biệt là công tác quản lý tài chính, công tác dịch vụ.

Thứ tư, Về công tác kế hoạch - tài chính, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả; Quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, trên cơ sở đó đảm bảo kinh phí thanh toán tiền lương, phụ cấp lương các chế độ, chính sách đối với người lao động và các khoản chi thường xuyên được đảm bảo.

Thứ năm, Đối với hoạt động dịch vụ: tiếp tục tăng cường hoạt động dịch vụ tại các địa phương, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng cục KTTV về quản lý hoạt động dịch vụ; phát triển hoạt động dịch vụ theo hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ KTTV, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ KTTV;

Trong đó, xác định rõ trách nhiệm từng tổ chức trực thuộc Trung tâm cũng như sự phối hợp của các tổ chức khi thực hiện hoạt động dịch vụ từ khâu chuẩn bị ký kết hợp đồng cho đến khi thanh lý, quyết toán kết thúc hợp đồng, đồng thời đảm bảo để cán bộ, viên chức, người lao động tham gia hoạt động dịch vụ nhiều nhất, có mức thu nhập cao nhất; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ.

Thứ sáu, Cần chủ động phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin với các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Tổng cục để được hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác kế hoạch tài chính để đảm bảo quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023 theo đúng quy định.

Lãnh đạo Tổng cục KTTV và Lãnh đạo Trung tâm trao các quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: