Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Đăng ngày: 05-01-2024 | Lượt xem: 1525
Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành kèm Quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn được sử dụng con dấu của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng cục nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Tổng cục trong từng thời kỳ.
2. Định kỳ đánh giá kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và từng giai đoạn.
3. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.
4. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng quyết định tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng

Toàn văn Quyết định

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: