Tổng cục Khí tượng Thủy văn công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quyết định 324/QĐ-TCKTTV ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 13/10/2021

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày đăng: 24/08/2021

Nghiệm thu khối lượng, chất lượng, sản phẩm của các nhiệm vụ

Thực hiện Văn bản số 6842/BTNMT-KHTC ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nghiệm thu khối lượng, chất lượng, sản phẩm của các nhiệm vụ.

Ngày đăng: 21/12/2020

Quy đinh mới về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo NĐ 126/2020

Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định Luật Quản lý thuế và các quy định như sau

Ngày đăng: 08/12/2020

Những quy đinh mới về Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước do người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan quản lý thuế bằng phương thức điện tử hoặc giấy. Người nộp thuế phải khai tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục (nếu có) theo đúng mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục; nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Đối với một số loại giấy tờ tron

Ngày đăng: 02/12/2020

Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thuê tư vấn thẩm định giá

Thực hiện Văn bản số 6395/BTNMT-KHTC ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thuê tư vấn thẩm định giá, Tổng cục Khí tượng Thủy văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm trong việc thuê thẩm định giá mua sắm tài sản, cung cấp dịch vụ công như sau:

Ngày đăng: 20/11/2020

Nghi đinh 126/2020 về quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

Người nộp thuế thực hiện thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế và các quy định sau: 1) Căn cứ xác định thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:

Ngày đăng: 16/11/2020