Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” ngành Tài nguyên Môi trường

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả cao, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua

Ngày đăng: 15/10/2021

Nội dung, đối tượng và tiêu chí đánh giá trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Nội dung, đối tượng và tiêu chí đánh giá trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 01/09/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2015-2020 các phong trào thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Ngày đăng: 01/09/2021

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Ngày đăng: 15/04/2020

Tuyên truyền, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 – 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020. Thực hiện tuyên truyền này Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 07/04/2020

Tham gia họp trực tuyến của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện chủ trương tăng cường hình thức họp trực tuyến để phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19, để đảm bảo các cuộc họp trực tuyến của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) được diễn ra thông suốt và an toàn; Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 01/04/2020

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Thực hiện Công văn số 6383/BTNMT-TTr ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý IV và năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác PCTN quý IV và năm 2019

Ngày đăng: 27/12/2019

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện theo Công văn số 773/TCCB về việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương ban hành theo Quyết định số 1056/QĐ-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ Tổ chức cán bộ gửi các đơn vị Quyết định số 1056/QĐ-BNV để nghiên cứu, thực hiện.

Ngày đăng: 25/12/2019

Cải cách hành chính xây dựng kế hoạch cho năm 2020 của Bộ TNMT phải dựa trên cải cách thể chế

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Tập trung nguồn lực để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa môi trường cùng với kinh tế, xã hội là ba trụ cột trung tâm của phát triển, đưa công tác bảo vệ môi trường sang giai đoạn mới từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên và

Ngày đăng: 20/12/2019

Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng ngành KTTV

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng: 19/12/2019

Triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Căn cứ Văn bản số 6722/BTNMT - KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 13/12/2019

Hoạt động công tác thi đua khen thưởng của ngành KTTV năm qua

Tổng cục KTTV đã thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xét thưởng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 của Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 11/12/2019