Chi bộ Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thuỷ văn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng ngày: 21-11-2022 | Lượt xem: 1862
Sáng ngày 21/11, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thuỷ văn đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Đồng chí La Đức Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục KTTV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí La Đức Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Dương, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới KTTV cho biết hiện nay, Chi bộ có 10 đảng viên, trong đó: 02 đảng viên nữ và 08 đảng viên nam. Về chất lượng đảng viên: Trình độ chuyên môn: 01 đảng viên có trình độ Tiến sỹ, 07 đảng viên có trình độ Thạc sỹ và 02 đảng viên có trình độ đại học. Về trình độ lý luận chính trị: 05 đảng viên có trình độ cao cấp, 01 đảng viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã chỉ đạo tập thể Lãnh đạo Vụ Quản lý mạng lưới KTTV thực hiện tốt công tác cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, thực hiện đúng Quy chế làm việc của Tổng cục KTTV đã ban hành. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức; thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và các phong trào thi đua hằng năm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, Vụ đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên một số lĩnh vực công tác như: xây dựng văn bản phục vụ quản lý nhà nước và triển khai thi hành pháp luật về KTTV; Quản lý các hoạt động quan trắc KTTV thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia và mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng; Kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV; Thực hiện các thủ tục thành lập, di chuyển trạm KTTV và đưa trạm vào hoạt động chính thức; Nghiên cứu khoa học. Tổng kết trong nhiệm kỳ 04 cá nhân được nhận giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, 02 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

Đồng chí Nguyễn Nam Dương, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thuỷ văn báo cáo tại Đại hội

Xây dựng văn bản phục vụ quản lý nhà nước và triển khai thi hành pháp luật về KTTV

Chi bộ đã xây dựng và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021 Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia; Xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng; Xây dựng Thông tư quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia, hiện đang trình thẩm định; Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nội dung và sản phẩm quan trắc đối với các trạm khí tượng thủy văn quốc gia....

Quản lý các hoạt động quan trắc KTTV

Chi bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ “Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo phân công của Lãnh đạo Tổng cục KTTV. Trình Tổng cục trưởng ban hành Quyết định số 341/QĐ-TCKTTV ngày 26/10/2021 Quy định về công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác nghiệm thu hàng năm theo quy định đối với sản phẩm đặt hàng Quan trắc KTTV năm 2020 và năm 2021 của 09 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV; nhiệm vụ hoạt động mạng lưới quan trắc môi trường của 09 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và Trung tâm Quan trắc KTTV năm 2020 và năm 2021. Tham gia các đoàn kiểm tra thi hành pháp luật KTTV của Tổng cục KTTV tại các địa phương theo chương trình được phê duyệt hằng năm. Trình Tổng cục trưởng ban hành Quyết định số 963/QĐ-TCKTTV ngày 01/8/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia của Tổng cục KTTV năm 2022.

Thực hiện các thủ tục thành lập, di chuyển trạm KTTV và đưa trạm vào hoạt động chính thức

 Chủ trì thẩm định hồ sơ trình Tổng cục xem xét, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập, đưa các trạm KTTV (được đầu tư từ các dự án: WB5, ODA Italia II, Mê Công, mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu) vào hoạt động chính thức;  Chủ trì trình Tổng cục xem xét trình Bộ Tài nguyên và Môi trường di chuyển một số trạm KTTV do ảnh hưởng của các dự án phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương (trạm khí tượng Mẫu Sơn; các trạm thủy văn Bảo Yên, Thác Bà, Đạo Đức, Thác Giềng, Sơn Giang, Quỳ Châu, Cửa Việt,...).

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

Thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật quan trắc khí tượng thủy văn tại các công trình bắt buộc phải quan trắc khí tượng thủy văn”. Tham gia đầu mối kỹ thuật của Ban SERCOM thuộc WMO. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai các dự án hợp tác với nước ngoài như JICA, KOICA, Phần Lan.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ luôn chú trọng việc xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Cấp uỷ viên nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, linh hoạt giải quyết công tác Đảng, có nhiều nỗ lực thực hiện vai trò, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó đã quan tâm thực hiện tốt công tác đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên công đoàn. Hàng năm, Chi bộ đã tổ chức các kỳ sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo quy định.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ có 01 đảng viên dự bị đã được chuyển đảng viên chính thức đúng thời gian quy định, cử 01 quần chúng tham lớp gia bồi dưỡng kết nạp đảng và hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng. 

Hàng năm, Chi bộ đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm; việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Chi bộ và đảng viên nên đã nắm vững nội dung, chủ động kịp thời triển khai công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo về thời gian và thực hiện theo quy trình quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi ủy đã có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa sai phạm của đảng viên.

Các đại biểu tham dự biểu quyết bằng thẻ Đảng

Tại Đại hội các đảng viên trong Chi bộ đều nhất trí với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022 của bộ Vụ Quản lý mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn, đồng thời đóng góp một số ý kiến nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới hiệu quả hơn

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí La Đức Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ghi nhận và đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những thành tích đạt được, Chi bộ cần phải nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế tồn tại: về góc độ sinh hoạt chi bộ quan tâm chú trọng về xây dựng Đảng cần tập trung vào việc củng cố nâng cao tổ chức Đảng, tăng cường khối đoàn kết, thực hiện tốt chế độ trách nghiệm và chế độ nêu gương cán bộ Đảng viên, nhất là người đứng đầu và tập trung vào việc triển khai tổ chức thực hiện nghiệm vụ kiểm tra giám sát có hiệu quả, có giải pháp giáo dục giúp đỡ Đảng viên sửa chữa sai lầm quyết liệt. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Tổng cục trưởng đề nghị chấp hành nghiêm các kỷ cương, kỷ luật và thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: có định hướng triển khai các quy hoạch dự án trong tương lai, thúc đẩy các quy trình tự động hoá, nâng cao hiệu quả của mạng lưới KTTV trong tương lai.

Đại hội đã bầu ra Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là đồng chí Nguyễn Nam Dương, Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn và đồng chí Nguyễn Văn Sự là Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Quản lý mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn.

Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng Thuỷ văn nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ảnh và tin bài: Tiến Đức

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: