Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp chặt chẽ với địa phương dự báo, cảnh báo thiên tai hiệu quả

Đăng ngày: 20-12-2022 | Lượt xem: 2689
Chiều ngày 19/12, tại Nghệ An, Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ cho biết: Năm 2022 Đài tiếp tục tập trung, đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ quản lý nhà nước và triển khai thi hành pháp luật về Khí tượng thuỷ văn. Đài đã nghiêm túc triển khai thực hiện văn bản QPPL về lĩnh vực KTTV, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đài đãcChỉ đạo công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật KTTV, Luật PCTT; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện nghiêm chỉnh và thực hiện đúng các quy chế, quy trình, quy định về công tác dự báo, Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nguy hiểm; Quyết định số 309/QĐ-TCKTTV ngày 30/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV quy định phân công trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường; Quyết đinh số 251/QĐ-TCKTTV ngày 31/8/2022, của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV về việc “Quy định về hình thức bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục KTTV”…

Đài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền hình trong việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức KTTV, cũng như cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ chỉ đạo phòng tránh thiên tai. Tăng cường triển khai Luật, các Nghị định, các văn bản chỉ đạo các cấp đồng thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KTTV với viên chức và người lao động trong toàn Đài thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị triển khai nhiệm vụ, Website của Đài, lồng ghép trong các đợt kiểm tra việc thi hành pháp luật và trong các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức trực thuộc đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV

Đài luôn bám sát tình hình thời tiết, kịp thời ra các bản tin cảnh báo, dự báo KTTV sát với thực tế nhất là trong thời tiết nguy hiểm như bão, ATNĐ, tố, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ, lũ quét, rét đậm, rét hại… một cách kịp thời, hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn khu vực. Tính từ đầu năm đến những ngày đầu tháng 11 năm 2022, Đài đã thực hiện dự báo, cảnh báo kịp thời 7 cơn bão và 02 ATNĐ, trong đó có 03 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực; 16 đợt không khí lạnh (trong đó có 13 đợt gió mùa đông bắc và 03 đợt không khí lạnh tăng cường) đáng chú ý là đợt gió mùa đông bắc mạnh (không khí lạnh kèm front lạnh) vào ngày 16/02 gây ra rét, có nơi rét đậm, rét hại cho khu vực, 9 đợt nắng nóng; 7 trận dông, tố, lốc, mưa đá và 10 đợt mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân trên khu vực.

Ngoài ra Đài cũng thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo thể hiện chi tiết cho từng thành phố, huyện thuộc khu vực được thực hiện theo các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV.

Đài đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2022 và triển khai đến các trạm KTTV trên toàn mạng lưới thuộc Đài trước mùa mưa bão; Thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 02 Đài KTTV tỉnh và đề xuất một số giải pháp trong công tác cảnh báo, dự báo nhằm đáp ứng tốt hơn trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. Công tác dự báo được triển khai đầy đủ đến từng CBVC của phòng Dự báo KTTV và 02 Đài tỉnh, sắp xếp, bố trí ca trực đầy đủ, nghiêm túc; số lượng và chất lượng các bản tin dự báo được nâng lên rõ rệt, nhất là trong công tác dự báo thời tiết điểm; máy móc chuyên dụng, phương tiện thông tin phục vụ trong công tác dự báo luôn được kiểm tra thường xuyên, nhất là hệ thống mạng nội bộ, mạng internet đảm bảo cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến về công tác dự báo của Đài. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tại địa phương trong công tác truyền tin, cung cấp các bản tin đầy đủ, kịp thời, sát với thực tế góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong ghi nhận và biểu dương kết quả công tác Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ trong năm 2022. Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, Ông đề nghị năm 2023 đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Về công tác tổ chức cán bộ, cần thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm trong bối cảnh mới; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về đo đạc, quan trắc, thông tin dữ liệu, dự báo KTTV; bám sát kế hoạch triển khai Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, tự động hóa, số hóa, xã hội hóa và tăng cường các hoạt động dịch vụ của Ngành.

Về công tác kế hoạch - tài chính, Cần tổng hợp, lập hồ sơ tài liệu, gồm: danh mục, khối lượng, số lượng sản phẩm và đánh giá chất lượng sản phẩm hoạt động quan trắc KTTV; sản phẩm dự báo, cảnh báo KTTV năm 2022 do Tổng cục đã đặt hàng báo cáo Tổng cục xem xét, nghiệm thu để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2022 trước 31/12; đồng thời, khẩn trương đề xuất danh mục, khối lượng sản phẩm quan trắc, dự báo đặt hàng năm 2023.

Về công tác quản lý mạng lưới, thường xuyên cập nhật và báo cáo Tổng cục các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của các địa phương tại khu vực Đài quản lý trong quá trình thực hiện Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 nhằm giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Quy hoạch 90 hiện nay. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương trong việc xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn các tỉnh nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KTTV, giảm thiểu tối đa các vi phạm đối với hành lang kỹ thuật công trình trạm KTTV.

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đồng bộ dữ liệu các trạm KTTV tự động tại Đài về cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác dự báo KTTV.

Về công tác dự báo, cảnh báo KTTV, Đài cần quan tâm hơn nữa đến dự báo thiên tai do mưa lớn, dự báo tác động do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Thường xuyên nâng cao trình độ, rút kinh nghiệm trong công tác dự báo, cảnh báo sau mỗi đợt thiên tai; bám sát yêu cầu của địa phương để sớm đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo. Tiếp tục thực hiện cụ thể hóa bản tin dự báo KTTV phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương; đa dạng hoá các phương án truyền tin đến các đối tượng sử dụng, đặc biệt là đến cán bộ, Ban chỉ đạo công tác PCTT trên địa bàn các tỉnh.

Lãnh đạo Tổng cục KTTV và Lãnh đạo Đài trao các quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Ảnh: Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: