Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày: 21-12-2022 | Lượt xem: 1000
Sáng ngày 20/12/2022, tại Hải Phòng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Công Thành; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Đặng Thanh Mai, các Vụ chức năng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Quản lý Mạng lưới KTTV; Quản lý Dự báo KTTV; Văn phòng Tổng cục. Các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia; Ứng dụng công nghệ KTTV; Đài KTTV khu vực Đồng Bằng bắc bộ; Tạp chí KTTV. Cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Đài KTTV Đông Bắc cùng tham dự Hội nghị.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Đình Thuật, Phó Giám đốc Đài KTTV Đông Bắc trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và đề ra những định hướng công tác 2023. Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Tổng cục KTTV, Đài KTTV khu vực Đông Bắc đã ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022 và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Đài thực hiện: Chỉ đạo các đơn vị bám sát Chương trình công tác của Đài, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Quy chế làm việc của Tổng cục KTTV và Đài, nghiêm túc thực hiện quy chế văn hóa công sở, tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; Tập trung chỉ đạo mạng lưới trạm KTTV duy trì, ổn định chất lượng công tác quan trắc số liệu KTTV, MT phục vụ tốt công tác Dự báo KTTV; Chỉ đạo các đơn vị dự báo KTTV tăng cường công tác dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại, tình hình khô hạn để phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2021-2022 và 2022-2023 của các tỉnh, thành phố trong khu vực; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành việc kiểm kê tài sản cố định 0h00 ngày 01/01/2022.

Đài đã ban hành Quyết định kèm theo Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022; Ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) của Đài (số QĐ ; xây dựng kế hoạch PCTT và phương án PCTT năm 2022 của Đài. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp xây dựng phương án PCTT của đơn vị và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2022; Tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV và các đơn vị dự báo KTTV trước mùa mưa bão, lũ; Tăng cường rà soát hệ thống thông tin, trang thiết bị, phương tiện đo, bảo dưỡng thiết bị nhằm đảm bảo cho hệ thống quan trắc và thông tin liên lạc hoạt động ổn định trong mùa mưa, bão năm 2022; Chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022. Phát động các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022.  

Ông Nguyễn Đình Thuật, Giám đốc Đài KTTV khu vực Đông Bắc  phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2023, Đài KTTV khu vực Đông Bắc sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục KTTV về chủ trương sáp nhập Đài khu vực Đồng bàng Bắc Bộ và Đài KTTV khu vực Đông Bắc; Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị về chủ trương thực hiện việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức; Phối hợp với lãnh đạo Đài KTTV khu vực đồng Bắc Bộ xây dựng đề án sáp nhập 2 đơn vị; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Chương trình công tác của Tổng cục KTTV và Đài; thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các Quy định Đài đã ban hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác ĐTCB, Dự báo KTTV đảm bảo hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023. Tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác PCTT năm 2023. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện các Chương trình kế hoạch của Tổng cục KTTV và Đài về PCTN, THTK-CLP; Kế hoạch hành động thực hiện Cải cách hành chính 2023. Tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành thực hiện Quyết định số 60/QĐ-TCKTTV ngày 08/02/2022 của Tổng cục KTTV về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 cho Đài KTTV khu vực Đông Bắc.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023, các cá nhân của đài KTTV khu vực Đông Bắc, đại diện các Vụ chức năng, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực ĐBBB, các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV đã có những ý kiến tham luận đóng góp, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái ghi nhận và chúc mừng Đài KTTV khu vực Đông Bắc đã có một năm làm việc hiệu quả, tận tâm, trách nhiệm, đồng lòng hướng tới mục tiêu phát triển của chung của Tổng cục KTTV, của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả đó được thể hiện thông qua Báo cáo Tổng kết năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 và các bài tham luận tại Hội nghị. Trong năm 2022, Đài KTTV khu vực Đông Bắc đã thực hiện tốt quy chế làm việc của Tổng cục KTTV, các nhiệm vụ được thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng; công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng nhà, trạm, công trình quan trắc và các trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc, đo đạc đảm bảo mạng lưới trạm KTTV hoạt động tốt; công tác dự báo KTTV đáp ứng được yêu cầu đề ra, phục vụ tốt các địa phương thực hiện công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, được chính quyền các địa phương đánh giá cao. Nhìn chung, trong năm 2022 Đài KTTV khu vực Đông Bắc đã hoàn thành các nhiệm vụ do Tổng cục KTTV giao

Năm 2023, trong bối cảnh sát nhập giữa 02 Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc, để tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Tổng cục trưởng đề nghị Đài KTTV khu vực Đông Bắc tiếp thu ý kiến tâm huyết của các đại biểu, làm cơ sở để cập nhật vào kế hoạch hành động để thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, việc đoàn kết, đồng lòng vì ngành KTTV của các từng cán bộ, từng đơn vị thuộc Đài là then chốt, là trọng tâm để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể như sau:

Về công tác tổ chức cán bộ, cần thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm trong bối cảnh mới; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về đo đạc, quan trắc, thông tin dữ liệu, dự báo KTTV; chủ động sắp xếp, quản lý nhân sự sau khi có Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn mới; đề xuất phương thức tổ chức, hoạt động của đơn vị mới sáp nhập, các phương án kiện toàn nhân sự. Tìm hiểu và trao đổi nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị về vị trí việc làm tại đơn vị mới sáp nhập. Bám sát kế hoạch triển khai Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, tự động hóa, số hóa, xã hội hóa và tăng cường các hoạt động dịch vụ của Ngành. Đối với người lao động đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, Đài cần phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện các thủ tục trình, xin cấp kinh phí.

Về công tác quản lý mạng lưới, thường xuyên cập nhật và báo cáo Tổng cục các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của các địa phương tại khu vực Đài quản lý trong quá trình thực hiện Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 nhằm giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Quy hoạch 90 hiện nay. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra các trạm KTTV, hải văn và môi trường duy trì học tập Quy trình, quy phạm và đảm bảo chất lượng tài liệu quan trắc. 

Về công tác dự báo, cảnh báo KTTV: Đài KTTV khu vực Đông Bắc và các đài tỉnh trực thuộc cần quan tâm hơn nữa đến dự báo thiên tai do mưa lớn, dự báo tác động do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Thường xuyên nâng cao trình độ, rút kinh nghiệm trong công tác dự báo, cảnh báo sau mỗi đợt thiên tai; bám sát yêu cầu của địa phương để sớm đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo.

Về công tác thông tin dữ liệu KTTV: cần tập trung triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về KTTV, về thiệt hại, về rủi ro thiên tai trên khu vực; đảm bảo truyền tin, phát báo đầy đủ, số liệu KTTV phục vụ dự báo.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái, Phó giám đốc Đài KTTV Đông Bắc ông Nguyễn Đình Thuật khẳng định sẽ cùng Đài cụ thể hóa thành các hành động cụ thể để triển khai công tác trong năm 2023 và những năm tiếp theo, nhằm đạt tới yêu cầu chất lượng, hiệu quả, khắc phục tồn tại hạn chế, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: