Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai công tác phối hợp Tiếp nhận thông tin, dữ liệu khí tượng hàng không theo quy định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

Đăng ngày: 24-09-2020 | Lượt xem: 1162
Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đã làm việc với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về việc tiếp nhận thông tin, dữ liệu khí tượng hàng không theo quy định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn (KTTV).

Thành phần gồm có: đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Văn phòng Tổng cục và Đài Khí tượng cao không; đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV. Sau khi trao đổi với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, nghe ý kiến của các đơn vị dự họp và những trao đổi, đề xuất của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV

Chủ trì làm việc với Trung tâm Quản lý luồng không lưu thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam để thống nhất phương án, hình thức thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng hàng không quan trắc được tại 22 sân bay dân dụng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo KTTV. Thời gian thực hiện trước ngày 15/10/2020.

2. Vụ Quản lý dự báo KTTV

2.1. Xây dựng văn bản hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn từ chủ các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP. Thời gian thực hiện trước ngày 15/10/2020.

2.2. Chủ trì, liên hệ với Trung tâm Quản lý luồng không lưu thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo kỹ thuật nhằm giới thiệu về các sản phẩm thông tin, dữ liệu khí tượng, mô hình dự báo khí tượng và những trao đổi, đề xuất nhu cầu xây dựng, phát triển mạng lưới quan trắc, khai thác, sử dụng, đào tạo, tập huấn hướng tới mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; báo cáo Lãnh đạo Tổng cục trong tháng 12 năm 2020.

2.3. Xem xét và mời chuyên gia khí tượng thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia thảo luận dự báo về thời tiết nguy hiểm của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 2

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Phối hợp với Vụ Quản lý dự báo KTTV xây dựng kế hoạch và đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội thảo kỹ thuật nhằm giới thiệu về các sản phẩm thông tin, dữ liệu khí tượng, mô hình dự báo khí tượng và những trao đổi, đề xuất nhu cầu xây dựng, phát triển mạng lưới quan trắc, khai thác, sử dụng, đào tạo, tập huấn hướng tới mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; báo cáo Lãnh đạo Tổng cục trong tháng 10 năm 2020.

4. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và Đài Khí tượng cao không

4.1. Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV trong việc tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ mạng lưới quan trắc khí tượng hàng không và xem xét, đánh giá khả năng sử dụng cho các mô hình dự báo số khí tượng.

4.2. Chủ động xây dựng và thống nhất với Vụ Quản lý dự báo KTTV về chủ đề, nội dung các bài báo cáo tham luận trình bày tại Hội thảo kỹ thuật giới thiệu về các sản phẩm thông tin, dữ liệu khí tượng, mô hình dự báo khí tượng và những trao đổi, đề xuất nhu cầu xây dựng, phát triển mạng lưới quan trắc, khai thác, sử dụng, đào tạo, tập huấn hướng tới mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

5. Văn phòng Tổng cục

Chủ trì, phối hợp, trao đổi với các đơn vị có liên quan đề xuất hiệu đính nội dung của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP liên quan đến quy định thời gian cung cấp số liệu của các trạm chuyên dùng thuộc sân bay dân dụng không hoạt động 24 giờ/24giờ.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: