Chi bộ Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn nhiệm kỳ 2022 – 2025: Phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành các mục tiêu đề ra

Đăng ngày: 18-11-2022 | Lượt xem: 751
Sáng ngày 18/11, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục KTTV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Hoàng Đức Cường đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Hoàng Đức Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục KTTV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Vũ Đức Long, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo KTTV cho biết hiện nay, Chi bộ có 10 đảng viên, trong đó có 09 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị; 03 đảng viên nữ và 07 đảng viên nam. Trong đó, có 01 đảng viên có trình độ Tiến sỹ và 09 đảng viên có trình độ Thạc sỹ. Về trình độ lý luận chính trị: 03 đảng viên có trình độ cao cấp, 03 đảng viên có trình độ trung cấp và 04 đảng viên có trình độ sơ cấp.

Đồng chí Vũ Đức Long, Bí thư chi bộ Vụ Quản lý dự báo KTTV báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã chỉ đạo tập thể Lãnh đạo Vụ Quản lý dự báo KTTV thực hiện tốt công tác cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, thực hiện đúng Quy chế làm việc của Tổng cục KTTV đã ban hành. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức; thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và các phong trào thi đua hằng năm.

Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2021, Vụ chủ trì xây dựng 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ được giao; đồng thời, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành 01 Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

Năm 2022, chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Thông tư quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ được giao.

Chỉ đạo việc xây dựng các quy định về quy trình kỹ thuật và phân công trách nhiệm trong dự báo, cảnh báo KTTV cho các loại thiên tai.

Chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về phòng chống thiên tai

 Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trình Lãnh đạo Tổng cục để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Xây dựng Quyết định kiện toàn Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xây dựng thuyết minh Đề án “Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo dõi, kiểm tra kết quả đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định và việc thi hành pháp luật KTTV tại các tỉnh.

Chi bộ đã đề xuất phương án kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai kết hợp với kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm và công tác kiểm tra mạng lưới trạm của các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương của Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo Bộ theo sự phân công của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Cùng với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ Quản lý dự báo KTTV luôn chú trọng tới công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của Ngành và cơ quan đến cán bộ, đảng viên biết và thực hiện.

Vụ phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo Nghị quyết “Nâng cao năng lực của tổ chức đảng về công tác dự báo, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội”.

ảng viên trong Chi bộ có lập trường vững vàng; tư tưởng chính trị ổn định, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; có tinh thần trách nhiệm và trình độ tương đối cao, đồng đều; nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại đảng viên và công tác khen thưởng đối với với đảng viên. Việc phân loại và khen thưởng đảng viên đảm bảo khách quan, trung thực, đúng quy định của Đảng bộ cấp trên. Hằng năm, 100% đảng viên được phân loại. Trong nhiệm kỳ Chi bộ có 02 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trong nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng cục KTTV đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành, đổi mới công tác dự báo, cảnh báo KTTV trong tương lai, Chi bộ hướng tới mục tiêu cụ thể: Xây dựng Chi bộ Vụ QLDB vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu xã hội hóa ngành; xây dựng các kế hoạch, chương tình, đề án, dự án, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn về dự báo, cảnh báo KTTV phù hợp với thực tiễn. Chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 phục vụ công tác quản lý, giám sát chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục KTTV; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về phòng chống thiên tai. Thực hiện cải cách hành chính trong cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV, trao đổi thông tin dữ liệu KTTV. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia đặt hàng, giao chỉ tiêu chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV; giao nhiệm vụ thực hiện công tác thông tin dữ liệu đối với các Đài KTTV khu vực và trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế tại từng đơn vị.

Một số chỉ tiêu Chi bộ đặt ra trong nhiệm kỳ mới 2022-2025: Hàng năm, 100%  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hàng năm, 80% trở lên đảng viên trong Chi bộ được xếp loại đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 10% đảng viên trở lên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 100% cán bộ, đảng viên được học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII theo chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia các phong trào thi đua do tổ chức Đảng và chính quyền, đoàn thể phát động. Phấn đấu kết nạp từ 1-2 đảng viên mới.

Tại Đại hội các đảng viên trong Chi bộ đều nhất trí với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Vụ Quản lý dự báo KTTV, đồng thời đóng góp một số ý kiến nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới hiệu quả hơn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đức Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục KTTV đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Vụ Quản lý dự báo KTTV. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2025, đồng chí Hoàng Đức Cường đề nghị chi bộ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ sau: Đóng góp nhiều ý kiến, trí tuệ, kinh nghiệm trong công tác tham mưu, đề xuất để hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trong công tác dự báo KTTV; Chủ trì, tăng cường công tác chuyển đổi số của Tổng cục KTTV; Giám sát tốt hơn hệ thống dự báo cảnh báo hiện nay của Tổng cục đảm bảo đúng luật, đúng mẫu và hiệu quả; Đồng thời, lồng ghép công tác Đảng và chuyên môn, tăng cường sinh hoạt chuyên đề liên quan đến chuyên môn; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Tổng cục cũng như các Đài KTTV khu vực đảm bảo hoạt động hệ thống CDH và kết nối hệ thống Big Data của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tăng cường công tác hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý hoạt động dự báo KTTV.

Đồng chí Hoàng Đức Cường cũng đề nghị, các đồng chí đảng viên của Chi bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ để gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đã đề ra.

Các đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới 2022-2025

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Quản lý dự báo KTTV nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo KTTV tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Quang Năng, Phó Vụ trưởng VVụ Quản lý dự báo KTTV được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Quản lý dự báo KTTV nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ban chấp hành Chi bộ Vụ Quản lý dự báo KTTV nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bùi Dịu

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: