Lễ Công bố Quyết định kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 08-04-2024 | Lượt xem: 1011
Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật khí tượng thủy văn (KTTV) đối với chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV và Kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh buổi công bố

Về việc tổ chức kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật KTTV năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các nội dung sau:

Công bố Quyết định kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật KTTV năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Công bố Quyết định kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật KTTV năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan đến chương trình, kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật KTTV năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV đối với chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV và Kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

- Làm việc với các Chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 32 Luật KTTV và kiểm tra việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc số liệu KTTV tại các dự án trong giai đoạn từ 01/01/2017 - 31/12/2023.

Làm việc với đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Thông báo kết quả kiểm tra bước đầu đối với các Chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV; kết quả kiểm tra với các Chủ đầu tư Dự án; Các đơn vị thẩm định dự án/thiết kế và các cơ quan có liên quan về việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực KTTV trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Trần Linh, Chánh Văn phòng Tổng cục KTTV, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra giải đáp một số thắc mắc tại buổi công bố

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn đối với các Chủ công trình, công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khí tượng thủy văn, các chủ chương trình, dự án, các cơ quan, đơn vị thẩm định, thẩm tra chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; làm việc với đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành có liên quan về công tác triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực khí tượng thủy văn tại địa phương.

2. Thông báo nội dung, kế hoạch và thời gian làm việc cụ thể với các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Các thành viên trong Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, dự thảo các nội dung của biên bản và kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại địa phương theo phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn về những nội dung nêu trên.

Một số hình ảnh tại buổi công bố

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: