Báo cáo tình hình và kết quả triển khai kế hoạch phát triển KT-XH thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm năm 2022

Đăng ngày: 12-05-2022 | Lượt xem: 166

Tháng 4 và 4 tháng đầu năm năm 2022, Tổng cục KTTV đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Tổng cục tại Quyết định số 66/QĐ-TCKTTV ngày 16 tháng 02 năm 2022 thực hiện Quyết định số 148/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trong đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chính, đặt ra các chỉ tiêu phát triển để thực hiện, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, tập trung xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định pháp luật quản lý nhà nước về KTTV, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá Ngành theo Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thi hành pháp luật KTTV, đổi mới nâng cao chất lượng công tác quan trắc, thông tin dữ liệu, dự báo, cảnh báo KTTV và giám sát biến đổi khí hậu phục vụ hiệu quả sự nghiệp phòng, chống thiên tai, phát triển bền vững KT-XH của đất nước, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo KTTV thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các Quy trình dự báo, cảnh báo đã ban hành. Các bản tin dự báo, cảnh báo đã được gửi đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Cung cấp kịp thời các bản tin dự báo KTTV, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Trong Quý I năm 2022 và tính đến thời điểm ngày 20 tháng 4 năm 2022 đã theo dõi và dự báo sát tình hình diễn biến của 11 đợt không khí lạnh (gồm có 10 đợt Gió mùa đông bắc và 01 đợt không khí lạnh tăng cường); 01 đợt mưa lớn diện rộng; 05 đợt mưa (tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ); tình hình xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các hiện tượng KTTV nguy hiểm trên biển. Xây dựng bản đồ cảnh báo dông, lốc, sét cho khu vực vùng núi phía Bắc.

Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của Bộ Tài nguyên và Môi trường: báo cáo Lãnh đạo Bộ về công tác dự báo, cảnh báo phục vụ trong sự cố chìm tàu trên khu vực biển tỉnh Quảng Nam; thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022; ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai của Bộ năm 2022; cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; xây dựng báo cáo tham luận tại Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Chỉ đạo Trung tâm Quan trắc KTTV và các Đài KTTV khu vực thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết bị quan trắc KTTV, hải văn; chuẩn bị đầy đủ máy, thiết bị dự phòng thay thế; đảm bảo quan trắc tốt, ổn định phục vụ công tác dự báo KTTV trong mùa mưa, bão, lũ năm 2022; làm tốt công tác kiểm định phương tiện đo KTTV; hướng dẫn Phòng Quản lý mạng lưới trạm trực thuộc các Đài KTTV khu vực bảo dưỡng và thay thế thiết bị định kỳ; theo dõi, giám sát chặt chẽ các hồ sơ kỹ thuật nâng cấp, hạ cấp, giải thể, di chuyển và đưa vào hoạt động chính thức các trạm KTTV trên toàn quốc. Nghiên cứu đổi mới phương án kiểm tra, đề xuất phương án thành lập các đoàn kiểm tra phòng, chống thiên tai kết hợp với kiểm tra kỹ thuật và công tác kiểm tra mạng lưới trạm KTTV và nghiên cứu đề xuất phân loại trạm KTTV cho phù hợp với Luật Khí tượng thủy văn và điều kiện tình hình thực tế.

Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, thực hiện chế độ trực kỹ thuật 24h/24h đảm bảo hệ thống viễn thông hoạt động thông suốt và thu thập, xử lý, chia sẻ số liệu đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo bão, lũ và truyền tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT), Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

 Duy trì, đảm bảo hoạt động cho hệ thống kênh thông tin quốc tế (hệ thống viễn thông toàn cầu GTS, internet với Moscow và WIS Tokyo) để trao đổi thông tin KTTV toàn cầu. Thực hiện phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực qua hệ thống kênh thông tin quốc tế đảm bảo đúng quy định của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO).

Xây dựng Hệ thống đồng bộ số liệu ra đa cho đồng hoá số liệu; Hệ thống 3dvar có cập nhật số liệu ra đa thử nghiệm trong nghiệp vụ; đánh giá dự báo mưa của ECMWF và các mô hình phân giải cao, có đồng hóa số liệu.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: