Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Đăng ngày: 11-07-2022 | Lượt xem: 953
Phiên bản Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” được ban hành lần đầu theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chính thức được áp dụng từ ngày 01/09/2021.

Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 02 (VPSAS số 02) được ban hành lần đầu theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng với 4 chuẩn mực kế toán công khác gồm: Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 - Trình bày báo cáo tài chính (BCTC); Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 - Hàng tồn kho; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 - Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31: Tài sản vô hình.

Chuẩn mực VPSAS số 02 quy định những nội dung phù hợp với các quy định pháp lý của Việt Nam hiện hành và các quy định dự kiến có thể được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới. Chuẩn mực này không quy định những nội dung của Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 2 không phù hợp với cơ chế tài chính, ngân sách trong dài hạn của Việt Nam, việc bổ sung quy định sẽ được thực hiện căn cứ tình hình thực tế theo từng giai đoạn phù hợp.

Theo Bộ Tài chính, mục đích của Chuẩn mực này nhằm hướng dẫn việc cung cấp thông tin về những biến động trong quá khứ liên quan đến tiền và tương đương tiền của đơn vị bằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong đó các dòng tiền trong kỳ được chia thành hoạt động thường xuyên, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Để đạt được mục đích trên, Chuẩn mực này xác định: các khoản thu vào bằng tiền, các khoản chi ra bằng tiền trong kỳ báo cáo và số dư tiền tại ngày lập báo cáo.

Vai trò của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Theo Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) số 2 và Chuẩn mực VPSAS số 02, báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi được sử dụng cùng với các BCTC khác sẽ cung cấp thông tin giúp người sử dụng báo cáo có thể đánh giá được những thay đổi của tài sản thuần/vốn chủ sở hữu của đơn vị, cấu trúc tài chính của đơn vị (bao gồm tính thanh khoản và khả năng thanh toán) và khả năng của đơn vị đối với việc tác động đến quy mô, thời gian của các luồng tiền nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của đơn vị.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng giúp nâng cao khả năng so sánh của báo cáo kết quả hoạt động của các đơn vị khác nhau vì nó loại trừ ảnh hưởng của việc sử dụng những phương pháp kế toán khác nhau cho cùng một loại giao dịch và sự kiện (nếu có). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn cung cấp thông tin cho đơn vị thực hiện trách nhiệm giải trình về các luồng tiền vào và luồng tiền ra trong kỳ báo cáo. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng có thể trợ giúp người sử dụng báo cáo hiểu được mối quan hệ giữa các hoạt động hoặc chương trình của đơn vị và thông tin ngân sách...

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: