Nội dung, đối tượng và tiêu chí đánh giá trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 01-09-2021 | Lượt xem: 1264
Nội dung, đối tượng và tiêu chí đánh giá trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, sáng tạo, vượt khó trong lao động sản xuất, học tập, công tác; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh việc phát hiện nhân tố mới, coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc xây dựng điển hình; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách, môi trường thuận lợi để các nhân tố mới phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong tập thể, tạo sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.

Các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị và trong toàn Tổng cục.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị và trong xã hội, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời có biện pháp giúp đỡ nhân tố phấn đấu, rèn luyện, duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

Định kỳ sơ kết, đánh giá trong mỗi giai đoạn, để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh khen thưởng, học tập và nhân rộng các mô hình trong phạm vi toàn Tổng cục.

Tổ chức tham quan trực tiếp, trao đổi học tập kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua để tạo ra sức mạnh tập trung, giải pháp hiệu quả thúc đẩy phong trào thi đua.

Đối tượng được công nhận gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân đang công tác, lao động và học tập thuộc Tổng cục KTTV, là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua; được tập thể thừa nhận, suy tôn; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương.

Tiêu chí chung

Gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Đối với tập thể đạt các tiêu chí:

- Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, Tổng cục và của ngành tài nguyên và môi trường.
- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cắt bỏ các thủ tục rườm rà trong giải quyết công việc; phục vụ tốt lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp.
- Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị.

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

- Trong giai đoạn bình xét, liên tục các năm đều đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; có nhân tố mới, mô hình mới; dẫn đầu trong phong trào thi đua, được tập thể thừa nhận, suy tôn.

Đối với cá nhân đạt các tiêu chí:

- Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Có sáng kiến trong công tác, lao động, sản xuất; đổi mới sáng tạo trong xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ; có đạo đức, lối sống lành mạnh.

- Trong giai đoạn bình xét, liên tục các năm đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” (ưu tiên những cá nhân được công nhận danh hiệu cao hơn).

Đối với cá nhân là lãnh đạo thủ trưởng đơn vị: ngoài các tiêu chí nêu trên, đơn vị phải là tập thể điển hình tiên tiến.

/upload/files/2021/kh-trien-khai-xay-dung-dien-hinh-tien-tien-2021-2025-f-signed.pdf

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: