Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động phong trào thi đua năm 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và các kế hoạch trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Ngày đăng: 16/03/2021

Tổ chức thực hiện “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn”

Tổ chức thực hiện “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn”

Ngày đăng: 26/02/2021

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 26/02/2021

Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 05/02/2021

Quyết định Ban hành Quy chế về quản lý và hoạt động của Phòng Truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn

Quyết định Ban hành Quy chế về quản lý và hoạt động của Phòng Truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 19/01/2021

Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 15/01/2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 12/01/2021

Quyết định Về việc đưa 18 trạm định vị sét được đầu tư Dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia” vào hoạt động chính thức

Quyết định Về việc đưa 18 trạm định vị sét được đầu tư Dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia” vào hoạt động chính thức

Ngày đăng: 12/01/2021

Quyết định Ban hành quy trình hướng dẫn lựa chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Quyết định Ban hành quy trình hướng dẫn lựa chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 12/01/2021

Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Ngày đăng: 12/01/2021

Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Ngày đăng: 12/01/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Ngày đăng: 12/01/2021

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Ngày đăng: 28/12/2020

ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày đăng: 28/12/2020

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng: 28/12/2020

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về cải cách tổ chức bộ máy

Ngày đăng: 28/12/2020

Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 28/12/2020

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về cải cách thể chế

Ngày đăng: 28/12/2020