Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 30-01-2019 | Lượt xem: 171
Năm 2014, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (nay là Tổng cục Khí tượng Thủy văn) đã xây dựng và công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số19/2004/QĐ-TTG ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 367/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lư

Năm 2018, thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Kế hoạch triển khải TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN 9001:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chuyển đổi và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ngày 30/11/2018, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng cục phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Các lĩnh vực hoạt động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 gồm:

 1. Hoạt động quản lý văn bản đi/đến;
 2. Hoạt động xây dựng báo cáo và Kế hoạch tháng, quý, năm;
 3. Hoạt động xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm;
 4. Hoạt động xử lý, xét duyệt, công khai quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;
 5. Hoạt động thẩm định dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật); Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thiết kế, dự toán và quyết toán dự án hoàn thành;
 6. Hoạt động tổ chức đoàn ra;
 7. Hoạt động đón đoàn vào
 8. Hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;
 9. Hoạt động xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 10. Hoạt động tuyển chọn, giao trực tiếp và thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 11. Hoạt động nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 12. Hoạt động quản lý và khai thác thư viện;
 13. Hoạt động tiếp nhận, điều động, chuyển công tác, biệt phái và thôi việc;
 14. Hoạt động thẩm tra, trình duyệt hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
 15. Hoạt động thẩm tra, trình duyệt hồ sơ sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
 16. Hoạt động thẩm tra, trình duyệt hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn gồm Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Sổ tay chất lượng, 05 quy trình chung và 18 quy trình nghiệp vụ, trong đó có 03 quy trình về thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

 1. Chính sách chất lượng
 2. Mục tiêu chất lượng
 3. Sổ tay chất lượng
 4. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản
 5. Quy trình đánh giá nội bộ
 6. Quy trình kiểm soát hoạt động không phù hợp và hành động khắc phục
 7. Quy trình kiểm soát rủi ro
 8. Quy trình họp xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng
 9. Quy trình thẩm tra, trình duyệt hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 10. Quy trình thẩm tra, trình duyệt hồ sơ sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 11. Quy trình thẩm tra, trình duyệt hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
 12. Quy trình quản lý công văn đi
 13. Quy trình quản lý công văn đến
 14. Quy trình xây dựng báo cáo và Kế hoạch tháng, quý, năm
 15. Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm
 16. Quy trình xử lý, xét duyệt, công khai quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
 17. Quy trình thẩm định dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật); Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thiết kế, dự toán và quyết toán dự án hoàn thành
 18. Quy trình tiếp nhận, điều động, chuyển công tác, biệt phái và thôi việc
 19. Quy trình tổ chức đoàn ra cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định
 20. Quy trình tổ chức đoàn ra cấp Tổng cục KTTV ra quyết định
 21. Quy trình đón đoàn vào
 22. Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
 23. Quy trình xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 24. Quy trình tuyển chọn, giao trực tiếp và thẩm định, phê duyệt  nhiệm vụ  khoa học và công nghệ
 25. Quy trình nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 26. Quy trình quản lý và khai thác thư viện

Vụ KHQT 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: