Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc áp dụng hiệu quả sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở phục vụ công tác chuyên môn - Bản tin KHCN&HTQT Quý II năm 2019

Đăng ngày: 26-06-2019 | Lượt xem: 125
Công tác nhận, chuyển mã điện số liệu hàng ngày các trạm khí tượng thủy văn về Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực, trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Trung tâm dự báo KTTV quốc gia đóng vai trò quan trọng là cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ dự báo KTTV.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyển, nhận mã điện số liệu khí tượng thủy văn hàng ngày, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hạn chế sai sót do chủ quan của các quan trắc viên, đặc biệt trong các trường hợp xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và để thuận tiện cho công tác quản lý, lưu trữ, khai thác sử dụng, đánh giá chất lượng số liệu quan trắc, Đài KTTV khu vực Tây Bắc đã triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu cải tiến phương pháp chuyển mã điện thủ công từ các trạm khí tượng, thủy văn, môi trường thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Giao diện phần mềm

Đề tài được triển khai trong năm 2017 - 2018, sản phẩm của đề tài là phần mềm chuyển số liệu mã điện KTTV được hoàn chỉnh và đưa lên Website www.thongtinkttvtaybac.com, triển khai áp dụng hiệu quả tại Đài KTTV khu vực Tây Bắc từ tháng 01 năm 2018. Các trạm khí tượng thủy văn sau khi quan trắc, thảo mã điện số liệu, quan trắc viên tại trạm truy cập website và tài khoản của trạm (bằng máy tính, điện thoại thông minh) vào phần chuyển mã điện tương ứng với các loại mã điện và các loại trạm (khí tượng, thủy văn) sau đó biên tập số liệu trên website với các mẫu trường số liệu, kiểm tra và gửi mã điện, số liệu sẽ được chuyển về máy chủ website. Viên chức trực ca thông tin, thao tác trên địa chỉ website, xuất file số liệu và biên tập gửi về Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV bằng phần mềm HMS, DPS.

Việc áp dụng mềm chuyển số liệu mã điện KTTV trên Website có ý nghĩa thực tiễn cao trong thực hiện nhiệm vụ của phòng Mạng lưới trạm và Thông tin KTTV và các đơn vị chuyên môn về tổ chức thu nhận số liệu khí tượng thủy văn từ các trạm khí tượng, thủy văn, môi trường, đo mưa về Đài khu vực; cung cấp, chia sẻ số liệu khí tượng thủy văn về Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và các đơn vị thuộc Đài khu vực theo quy định hiện hành. Thông qua việc nhận, tổng hợp số liệu KTTV đầy đủ, kịp thời, chính xác đáp ứng yêu cầu công tác dự báo, cảnh báo KTTV, kịp thời xuất bản ra các bản tin dự báo để thông báo đến các địa phương, các ngành, các cấp chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai.

Rút ngắn thời gian nhận và chuyển số liệu từ các trạm khí tượng thủy văn môi trường thuộc Đài khu vực về Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, đảm bảo thời gian chuyển số liệu mã điện của Đài trong khoảng từ phút thứ 15 đến 20 sau giờ tròn, sớm hơn thời gian quy định. Nâng cao chất lượng mã điện khí tượng thủy văn từ các đơn vị khối trạm; từ khi áp dụng phần mềm không có hiện tượng quên ca chậm obs của các trạm; thuận tiện cho công tác quản lý, lưu trữ, khai thác, đánh giá chất lượng mã điện cho các Đài KTTV tỉnh và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Đài khu vực.

Việc áp dụng sản phẩm của đề tài mang ý nghĩa thực tiễn cao, giúp cho các quan trắc viên tại trạm khí tượng, thủy văn, môi trường, đo mưa, viên chức thực hiện việc nhận chuyển thông tin tại Đài KTTV khu vực Tây Bắc nâng cao trình độ chuyên môn đặc biệt là khả năng nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đài KTTV khu vực Tây Bắc sẵn sàng chia sẻ phần mềm để triển khai áp dụng rộng rãi tại các Đài KTTV khu vực khác hoặc phát triển để áp dụng cho toàn bộ mạng lưới các trạm KTTV cơ bản trên toàn quốc.

Tin bài: Nguyễn Văn Nguyên - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Vụ KHQT (Tổng hợp)

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: