Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 4 năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 4 năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 3 năm 2022

Ngày đăng: 04/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 3 năm 2022

Ngày đăng: 04/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 3 năm 2022

Ngày đăng: 04/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 3 năm 2022

Ngày đăng: 04/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 3 năm 2022

Ngày đăng: 04/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 3 năm 2022

Ngày đăng: 04/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 3 năm 2022

Ngày đăng: 04/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 3 năm 2022

Ngày đăng: 04/02/2022

THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 1 - NĂM 2022

Tháng 1 năm 2022

Ngày đăng: 04/02/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022