Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 15 năm 2020

Ngày đăng: 04/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 15 năm 2020

Ngày đăng: 04/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 15 năm 2020

Ngày đăng: 04/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 15 năm 2020

Ngày đăng: 04/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 15 năm 2020

Ngày đăng: 04/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 15 năm 2020

Ngày đăng: 04/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 15 năm 2020

Ngày đăng: 04/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 14 năm 2020

Ngày đăng: 24/05/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 14 năm 2020

Ngày đăng: 24/05/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 14 năm 2020

Ngày đăng: 24/05/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 14 năm 2020

Ngày đăng: 24/05/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 14 năm 2020

Ngày đăng: 24/05/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 14 năm 2020

Ngày đăng: 24/05/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 14 năm 2020

Ngày đăng: 24/05/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 14 năm 2020

Ngày đăng: 24/05/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 13 năm 2020

Ngày đăng: 14/05/2020