Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 28 năm 2021

Ngày đăng: 14/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 28 năm 2021

Ngày đăng: 14/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 28 năm 2021

Ngày đăng: 14/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 28 năm 2021

Ngày đăng: 14/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 28 năm 2021

Ngày đăng: 14/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 28 năm 2021

Ngày đăng: 14/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 27 năm 2021

Ngày đăng: 05/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 27 năm 2021

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 27 năm 2021

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 27 năm 2021

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 27 năm 2021

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 27 năm 2021

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 27 năm 2021

Ngày đăng: 04/10/2021

THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 9 NĂM 2021

Tháng 9 năm 2021

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 27 năm 2021

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 26 năm 2021

Ngày đăng: 24/09/2021