Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 23 năm 2019

Ngày đăng: 17/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 23 năm 2019

Ngày đăng: 17/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 23 năm 2019

Ngày đăng: 17/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 23 năm 2019

Ngày đăng: 17/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 23 năm 2019

Ngày đăng: 17/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 23 năm 2019

Ngày đăng: 17/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 22 năm 2019

Ngày đăng: 10/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 22 năm 2019

Ngày đăng: 10/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 22 năm 2019

Ngày đăng: 10/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 22 năm 2019

Ngày đăng: 10/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 22 năm 2019

Ngày đăng: 10/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 22 năm 2019

Ngày đăng: 10/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 22 năm 2019

Ngày đăng: 10/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 22 năm 2019

Ngày đăng: 10/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 21 năm 2019

Ngày đăng: 03/06/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 1 tháng 6 năm 2019

Ngày đăng: 03/06/2019