Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 03 năm 2020

Ngày đăng: 04/02/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 03 năm 2020

Ngày đăng: 04/02/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 03 năm 2020

Ngày đăng: 04/02/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 03 năm 2020

Ngày đăng: 04/02/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 03 năm 2020

Ngày đăng: 04/02/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 03 năm 2020

Ngày đăng: 04/02/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 03 năm 2020

Ngày đăng: 04/02/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 02 năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 02 năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 02 năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 02 năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 02 năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 02 năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 02 năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 02 năm 2020

Ngày đăng: 13/01/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 01 năm 2020

Ngày đăng: 06/01/2020