Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 17 năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 17 năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 17 năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 17 năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 17 năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 17 năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 17 năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 16 năm 2020

Ngày đăng: 14/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 16 năm 2020

Ngày đăng: 14/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 16 năm 2020

Ngày đăng: 14/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 16 năm 2020

Ngày đăng: 14/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 16 năm 2020

Ngày đăng: 14/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 16 năm 2020

Ngày đăng: 14/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 16 năm 2020

Ngày đăng: 14/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 16 năm 2020

Ngày đăng: 14/06/2020

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 15 năm 2020

Ngày đăng: 04/06/2020