Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 03 năm 2021

Ngày đăng: 04/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 03 năm 2021

Ngày đăng: 04/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 03 năm 2021

Ngày đăng: 04/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 03 năm 2021

Ngày đăng: 04/02/2021

THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 1 NĂM 2021

Tháng 1 năm 2021

Ngày đăng: 04/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 03 năm 2021

Ngày đăng: 04/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 02 năm 2021

Ngày đăng: 24/01/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 02 năm 2021

Ngày đăng: 24/01/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 02 năm 2021

Ngày đăng: 24/01/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 02 năm 2021

Ngày đăng: 24/01/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 02 năm 2021

Ngày đăng: 24/01/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 02 năm 2021

Ngày đăng: 24/01/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 02 năm 2021

Ngày đăng: 24/01/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 02 năm 2021

Ngày đăng: 24/01/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 01 năm 2021

Ngày đăng: 14/01/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 01 năm 2021

Ngày đăng: 14/01/2021