Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 3 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 3 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 3 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 3 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 3 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 3 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 2 năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực trung Trung Bộ

Tuần 2 năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 2 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 2 năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 2 năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 2 năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 2 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 2 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 2 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 1 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực trung Trung Bộ

Tuần 1 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 1 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019