Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 33 năm 2019

Ngày đăng: 03/09/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 33 năm 2019

Ngày đăng: 03/09/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 33 năm 2019

Ngày đăng: 03/09/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 33 năm 2019

Ngày đăng: 03/09/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 33 năm 2019

Ngày đăng: 03/09/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 33 năm 2019

Ngày đăng: 02/09/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 33 năm 2019

Ngày đăng: 02/09/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 32 năm 2019

Ngày đăng: 26/08/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 32 năm 2019

Ngày đăng: 26/08/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 32 năm 2019

Ngày đăng: 26/08/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 32 năm 2019

Ngày đăng: 26/08/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 32 năm 2019

Ngày đăng: 26/08/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 32 năm 2019

Ngày đăng: 26/08/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 32 năm 2019

Ngày đăng: 26/08/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 32 năm 2019

Ngày đăng: 26/08/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 31 năm 2019

Ngày đăng: 19/08/2019