Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 1 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 1 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 1 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 1 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 1 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 1 tháng 1 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 18 năm 2019

Ngày đăng: 14/05/2018