Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 05 năm 2021

Ngày đăng: 24/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 05 năm 2021

Ngày đăng: 24/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 05 năm 2021

Ngày đăng: 24/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 05 năm 2021

Ngày đăng: 24/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 05 năm 2021

Ngày đăng: 24/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 04 năm 2021

Ngày đăng: 14/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 04 năm 2021

Ngày đăng: 14/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 04 năm 2021

Ngày đăng: 14/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 04 năm 2021

Ngày đăng: 14/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 04 năm 2021

Ngày đăng: 14/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 04 năm 2021

Ngày đăng: 14/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 04 năm 2021

Ngày đăng: 14/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 04 năm 2021

Ngày đăng: 14/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 03 năm 2021

Ngày đăng: 04/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 03 năm 2021

Ngày đăng: 04/02/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 03 năm 2021

Ngày đăng: 04/02/2021