Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 15 năm 2021

Ngày đăng: 04/06/2021

THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 5 NĂM 2021

Tháng 5 năm 2021

Ngày đăng: 04/06/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 15 năm 2021

Ngày đăng: 04/06/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 14 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 14 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 14 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 14 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 14 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 14 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 14 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 14 năm 2021

Ngày đăng: 24/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 13 năm 2021

Ngày đăng: 14/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 13 năm 2021

Ngày đăng: 14/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 13 năm 2021

Ngày đăng: 14/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 13 năm 2021

Ngày đăng: 14/05/2021

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 13 năm 2021

Ngày đăng: 14/05/2021