Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 9 năm 2019

Ngày đăng: 04/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 9 năm 2019

Ngày đăng: 04/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 9 năm 2019

Ngày đăng: 04/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 9 tháng 3 năm 2019

Ngày đăng: 04/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 9 tháng 3 năm 2019

Ngày đăng: 04/03/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 9 tháng 3 năm 2019

Ngày đăng: 04/03/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 8 năm 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 8 năm 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 4 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 8 năm 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 8 năm 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 8 năm 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 8 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 8 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 8 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 7 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 7 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 3 tháng 2 năm 2019

Ngày đăng: 18/02/2019