Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 25 năm 2022

Ngày đăng: 14/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 25 năm 2022

Ngày đăng: 14/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 25 năm 2022

Ngày đăng: 14/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 25 năm 2022

Ngày đăng: 14/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 25 năm 2022

Ngày đăng: 14/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 24 năm 2022

Ngày đăng: 04/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 24 năm 2022

Ngày đăng: 04/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 24 năm 2022

Ngày đăng: 04/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 24 năm 2022

Ngày đăng: 04/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 24 năm 2022

Ngày đăng: 04/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 24 năm 2022

Ngày đăng: 04/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 24 năm 2022

Ngày đăng: 04/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 24 năm 2022

Ngày đăng: 04/09/2022

Thông báo hạn hán tháng 8 năm 2022

Tháng 8 năm 2022

Ngày đăng: 04/09/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 23 năm 2022

Ngày đăng: 24/08/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 23 năm 2022

Ngày đăng: 24/08/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 23 năm 2022

Ngày đăng: 24/08/2022