Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 1 năm 2022

Ngày đăng: 14/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 1 năm 2022

Ngày đăng: 14/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 1 năm 2022

Ngày đăng: 14/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 1 năm 2022

Ngày đăng: 14/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Bộ

Tuần 1 năm 2022

Ngày đăng: 14/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 1 năm 2022

Ngày đăng: 14/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Đông Bắc

Tuần 1 năm 2022

Ngày đăng: 14/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 1 năm 2022

Ngày đăng: 14/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 36 năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 36 năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Bắc

Tuần 36 năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

Tuần 36 năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 36 năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022