Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 19 năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 19 năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 19 năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 19 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 19 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 18 năm 2019

Ngày đăng: 13/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 2 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 13/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 18 năm 2019

Ngày đăng: 13/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 18 năm 2019

Ngày đăng: 13/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 18 năm 2019

Ngày đăng: 13/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 19 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 13/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 18 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 13/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 18 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 13/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 17 năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Tây Nguyên

tuần 1 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 17 năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 17 năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 17 năm 2019

Ngày đăng: 06/05/2019