Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 14 năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 15 năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 15 năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 15 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 15 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 15 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 15/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Việt Bắc

Tuần 13 năm 2019

Ngày đăng: 08/04/2019

Thông báo hạn hán Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 13 năm 2019

Ngày đăng: 08/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 14 năm 2019

Ngày đăng: 08/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 14 năm 2019

Ngày đăng: 08/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 14

Ngày đăng: 08/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 14 năm 2019

Ngày đăng: 08/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Bộ

Tuần 14 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 08/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 14 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 08/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Tây Bắc

Tuần 14 tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 08/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đông Bắc

Tuần 13 năm 2019

Ngày đăng: 01/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 13 năm 2019

Ngày đăng: 01/04/2019

Thông báo hạn hán khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tuần 13 năm 2019

Ngày đăng: 01/04/2019