Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 2 năm 2019

Ngày đăng: 07/01/2019

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 1 năm 2019

Ngày đăng: 01/01/2019